Respect voor verkopers en installateurs. Geen directe verkopen.

Algemene verkoopsvoorwaarden

VOORAFGAAND :
Onze generale voorwaarden zijn onder voorbehoud van wijzigingen, de partijen zijn het erover eens dat de generale voorwaarden die van kracht zijn, zijn degenen die aanwezig zijn op de website op de datum van de bestelling.

 

ARTIKEL 1 : INFORMATIE OVER DE PARTIJEN

 

De handels- en vennootschapsnaam van de verkoper: ETABLISSEMENTS COLLIN-LUCY ("Collin Lucy" of "Wij")

Btw: 0411.920.396 / Maatschappelijke zetel: rue de la Gare 49, 5555 Bièvre / E-mailadres: commercial@collin-lucy.com / Website: https://www.collin-lucy.fr of.be/ Tel: 0032 (0)61 51 11 10

De klant verbindt zich ertoe nauwkeurige, precieze en bijgewerkte informatie te verstrekken, met name wat zijn contactgegevens betreft. Collin Lucy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten als gevolg van foutieve of onvolledige informatie verstrekt door de klant.

 
 

ARTIKEL 2 : AANBIEDINGEN - BESTELLINGEN - TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT

 

Elke bestelling van een product impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding en volledige naleving door de klant van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Deze laatste prevaleren boven elk ander document van de klant, met inbegrip van algemene voorwaarden, en zijn van toepassing op alle verkopen van producten door Collin Lucy. Een afwijkende overeenkomst is slechts geldig indien zij schriftelijk tussen de partijen is gesloten en voorafgaand aan de bestelling.

Deze AV definiëren de respectieve verplichtingen van de partijen bij de verkoop van producten (inclusief verkoop op afstand) door Collin Lucy. Het staat Collin Lucy vrij te allen tijde wijzigingen of aanvullingen in de AV aan te brengen, die onmiddellijk van toepassing zullen zijn. De klant zorgt ervoor dat hij kennis neemt van de laatste versie van de algemene voorwaarden, die beschikbaar is op de website van Collin Lucy: www.collin-lucy.fr of.be. Door een overeenkomst aan te gaan met Collin Lucy, erkent de klant dat hij de Algemene Handelsvoorwaarden heeft gelezen en begrepen en verbindt hij zich ertoe deze volledig na te leven door zijn bestelling en/of betaling te bevestigen.

Elke door de klant ondertekende bestelling is onherroepelijk bindend. Een schriftelijke bevestiging van Collin Lucy is onontbeerlijk voor de aanvaarding van de bestelling, en dit binnen zestig (60) dagen. Het bestelbericht moet het bestelde artikel, het referentienummer, de gewenste hoeveelheid, alsmede de naam, de voornaam, het telefoonnummer en het e-mailadres of faxnummer van de klant nauwkeurig aangeven. Collin Lucy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een fout van de klant in de verstrekte informatie, noch voor een fout of gebrek aan bestelling die daaruit voortvloeit.

De klant verklaart dat hij/zij meerderjarig is en handelingsbekwaam om een bestelling bij Collin Lucy te plaatsen en de AV te aanvaarden.

De klant is als enige verantwoordelijk voor de hoeveelheid bestelde producten en de inhoud van de bestelling.

Indien de klant de bestelling intrekt, zijn annuleringskosten van 30% van het orderbedrag aan ons verschuldigd. Het gebruik van een kredietinstelling verschijnt niet als een verkoopvoorwaarde, maar gewoon als een betalingsmodel.
Wij behouden ons het recht voor om leveringen en/of werkzaamheden te onderbreken en/of lopende bestellingen te annuleren zonder dat de klant aanspraak kan maken op schadevergoeding of het recht op annulering in geval van overschrijding van de door ons toegekende kredietlijn en/of indien de boekhoudkundige situatie van de klant financiële risico's inhoudt, en/of indien de bestelbon onvolledig is, en/of indien de meegedeelde gegevens kennelijk onjuist zijn, en/of in geval van niet-betaling van eerdere bestellingen, en/of in geval van bestellingen van een abnormaal hoog aantal artikelen, zonder dat Collin Lucy aansprakelijk kan worden gesteld. Collin Lucy kan dit recht per geval uitoefenen. Elk verzoek tot wijziging van een bestelling met betrekking tot het volume en de aard ervan moet schriftelijk door Collin Lucy worden aanvaard.

Collin Lucy kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een gebrek aan beschikbare voorraad. Bestellingen worden door Collin Lucy aanvaard onder voorbehoud van beschikbaarheid of annulering om een van de in dit artikel genoemde redenen.

Indien een artikel niet beschikbaar is, wordt de klant hiervan door Collin Lucy op de hoogte gebracht en kan de klant de bestelling van het niet beschikbare product annuleren.

In het aanmaken van een account op onze website en het gebruik van uw inloggegevens erkent u dat de veiligheid van uw account volledig uw verantwoordelijkheid is. U bent verantwoordelijk voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van uw inloggegevens, inclusief uw gebruikersnaam en wachtwoord. Elke activiteit die wordt uitgevoerd op onze website onder uw account, wordt beschouwd als uw verantwoordelijkheid.

In geval van hacking, ongeautoriseerd of frauduleus gebruik van uw account, stemt u ermee in de verantwoordelijkheid te nemen voor eventuele bestellingen of transacties die via dit account worden gedaan en ervoor te zorgen dat deze worden betaald.

Het is uw plicht om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk misbruik of ongeautoriseerd gebruik van uw account, zodat we de nodige maatregelen kunnen nemen om uw informatie te beveiligen en verdere mogelijke schade te voorkomen.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen worden gewijzigd. Deze zijn beschikbaar op de website van de Vennootschap www.collin-lucy.fr of .be.

 
 

ARTIKEL 3 : KENMERKEN VAN DE APPARATUUR

 

De klant wordt geacht op de hoogte te zijn van de kenmerken en gebruiksvoorwaarden van het materiaal dat hij bestelt. Onze tekeningen, afbeeldingen en beschrijvingen geven onze uitrusting in grote lijnen weer, louter ter indicatie en zonder verbintenis van onze kant. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om de kenmerken en niet-essentiële elementen van onze uitrusting te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen met het oog op verbetering of modernisering.

 
 

ARTIKEL 4 : PLANNEN EN PROJECTENS

 

De projecten, studies, ramingen en plannen die wij aan onze klanten toevertrouwen, blijven ons eigendom. Zij zijn het resultaat van ons werk en onze ervaring en worden derhalve niet gratis aan de klanten verstrekt, tenzij anders bepaald. Ze moeten als vertrouwelijk worden beschouwd en mogen niet door de klant worden gekopieerd, overgedragen of gebruikt zonder onze schriftelijke toestemming. Zij moeten op verzoek aan ons worden teruggezonden, onder voorbehoud van schadevergoeding.

 

 
 

ARTIKEL 5 : LEVERTIJDEN

 

De levertijden zijn slechts indicatief en zonder enige garantie onzerzijds, tenzij anders overeengekomen. Zij zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van vervoerders en de volgorde van aankomst van de bestelformulieren. Niet-naleving ervan geeft geen aanleiding tot weigering, annulering of schadevergoeding. Zij gaan in op de datum van onze schriftelijke bevestiging van de bestelling en de ontvangst door ons van alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens. Indien in de overeenkomst is bepaald dat bij de bestelling een voorschot moet worden betaald, gaan de termijnen in op de datum van ontvangst van het voorschot, onverminderd de voorgaande bepalingen. De term "in voorraad" betekent, onder het hierboven vermelde voorbehoud, levering binnen tien (10) werkdagen na onze schriftelijke aanvaarding van de bestelling of ontvangst van het voorschot. Niettegenstaande andersluidende afspraken worden de leveringstermijnen opgeschort in geval van overmacht (oorlog, burgerlijke onlusten, stakingen, lock-outs, pandemieën, overstromingen, transportschaarste, enz.) voor onszelf, onze leveranciers en onze binnen- en buitenlandse onderaannemers. Collin Lucy is in geval van overmacht en de andere hierboven genoemde gevallen ontheven van haar verplichting tot levering van de producten.

 
 

ARTIKEL 6 : PRIJZEN

 

Onze prijzen zijn voor onverpakte goederen, materiaal af onze magazijnen. De opgegeven prijzen zijn de prijzen die gelden op de datum van de bestelling. Indien zich tussen de bestelling en de levering een verhoging van de grondstofprijzen of een verhoging van de lonen en sociale lasten voordoet, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de vastgestelde prijzen kunnen worden aangepast. De door Collin Lucy meegedeelde prijzen zijn in euro (€) en zijn inclusief eventuele Belgische taksen en exclusief indirecte kosten.

De klant is gebonden door de bevestiging van de bestelling.

De prijzen zijn gebaseerd op de op de datum van de aanbieding geldende BTW-tarieven en elke latere wijziging van deze tarieven zal in de prijzen tot uiting komen.

De klant erkent en aanvaardt dat de geadverteerde prijs in de loop van de bestelling kan veranderen indien de derde leverancier zelf zijn prijzen wijzigt. Collin Lucy is niet gebonden door een prijsopgave of bijkomende kosten die door een derde worden opgelegd voor producten die niet in voorraad zijn.

Elke wijziging van de bestelling door de klant kan leiden tot een herziening van de oorspronkelijk tussen de partijen overeengekomen prijs.

Alle kortingen, promoties of prijsverminderingen die Collin Lucy aan de klant toekent, zijn specifiek voor elke klant en elke bestelling. Zij zijn van voorlopige aard en binden Collin Lucy niet ten aanzien van andere bestellingen, en Collin Lucy kan ze naar eigen goeddunken aanpassen of van de toepassing ervan afzien.
 
 

ARTIKEL 7 : VERBINDINGEN

 

De aansluiting van de apparatuur op de vloeistoffen (water, gas, elektriciteit, stoom) en op de stortplaatsen is altijd uitgesloten van onze diensten, tenzij wij per geval schriftelijk anders bepalen. De klant is derhalve als enige verantwoordelijk voor de onjuiste plaatsing van het bestelde product en de gevolgen daarvan.

 
 

ARTIKEL 8 : LEVERING

 

Het vervoer van het materiaal door onze eigen vervoerder of door ons betaalde vervoerders geschiedt op risico van de ontvanger. A fortiori wijzen wij elke verantwoordelijkheid af wanneer de goederen door de klant of via zijn vervoerder worden afgehaald.

OPGELET : Bepaalde afleveradressen kunnen enkel bediend worden tegen een meerprijs afhankelijk van hun ligging of bereikbaarheid. Het is raadzaam om vooraf contact op te nemen met onze diensten of de documentatie op onze website te raadplegen.
 

ARTIKEL 9 : ONTVANGST - VORDERINGEN

 

De klant dient de geleverde producten te controleren op hoeveelheid, kwaliteit en gefactureerde prijs. Eventuele klachten moeten bij ontvangst worden ingediend. Wat de kwaliteit betreft, worden de producten steeds geacht te zijn goedgekeurd na een periode van zeven (7) duidelijke dagen, waarbij de datum van onze verzending als bewijs geldt. Na deze periode is er geen mogelijkheid tot omwisseling. Elke levering van een product dat niet overeenstemt met de bestelling geeft aanleiding tot een omruiling binnen de grenzen van de beschikbare voorraden, zowel bij Collin Lucy als bij de derde leverancier. De klant verstrekt het exacte productnummer.

In geval van transportschade moeten de gebruikelijke opmerkingen met een nauwkeurige beschrijving van de schade op het officiële vervoersdocument worden vermeld. Alleen schriftelijke klachten zijn ontvankelijk en kunnen worden onderzocht. De indiening van een klacht geeft de klant in geen geval het recht de betaling van de resterende leveringen uit te stellen.

Collin Lucy behoudt zich het recht voor te weigeren geretourneerde producten te vergoeden als blijkt dat deze door de klant zijn beschadigd. De klant kan aansprakelijk worden gesteld voor elke andere waardevermindering van het product dan die welke nodig is om de aard en de kenmerken ervan vast te stellen. Het feit dat het product of de verpakking ervan is gewijzigd, wordt altijd beschouwd als een andere waardevermindering dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken of het juiste gebruik van het product vast te stellen.

Collin Lucy kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien de klant een verkeerde bestelling plaatst of indien de bestelling niet overeenstemt met de werkelijke behoeften van de klant.

Elke klacht betreffende een product moet binnen zeven (7) kalenderdagen na ontvangst van het product schriftelijk worden gericht aan Collin Lucy op het in artikel 1 van deze AV vermelde adres. Na deze termijn kan Collin Lucy geen rekening meer houden met de klacht.

 

ARTIKEL 10 : TERUGZENDING VAN GOEDEREN

 

Het retourneren van regelmatig bestelde goederen is niet toegestaan. In het geval dat een retourzending door ons wordt aanvaard, dienen de goederen ons vrij van alle kosten, in nieuwe staat en in de originele verpakking te worden geretourneerd; bovendien is de afnemer verplicht ons de reeds gemaakte onkosten ten bedrage van 20% van de nettowaarde van de geretourneerde goederen te vergoeden. De klant blijft verantwoordelijk voor eventuele schade of aantasting van de geretourneerde goederen totdat deze door ons zijn ontvangen en goedgekeurd. Alle kosten in verband met een eventuele restauratie in nieuwstaat komen voor zijn rekening. Voor elke terugbetaling wordt een tegoedbon of kredietnota opgesteld die geldig is voor de aankoop van andere goederen.

 
 

ARTIKEL 11 : BETALING

 

De betalingen geschieden op het hoofdkantoor van ons bedrijf, contant bij ontvangst, netto en zonder korting. Onze vertegenwoordigers zijn niet gemachtigd om geld aan te nemen. De klant is als enige verantwoordelijk voor de gelden die hij zonder ons formeel akkoord heeft toevertrouwd. De betalingstermijn gaat in op de datum van de factuur.

In geval van laattijdige betaling is vanaf de vervaldag een interest van 15% per jaar verschuldigd, zonder dat de klant in gebreke moet worden gesteld. Indien de vertraging meer dan dertig (30) dagen bedraagt, wordt het factuurbedrag bovendien verhoogd met 20% als forfaitaire schadevergoeding met een minimum van 25 euro. Elke niet-betaling op de vervaldag geeft ons het recht elke andere lopende bestelling automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten of te beëindigen. De disconteringskosten voor wissels die door de klant zijn ondertekend, zijn voor zijn rekening. In geval van een cheque of overschrijving ter betaling van besteld materiaal, betaalbaar bij afhaling, worden de goederen geleverd na afhaling.
 
 

ARTIKEL 12 : BEDING VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

Collin Lucy behoudt zich de volledige eigendom van de goederen voor totdat deze volledig zijn betaald, evenals van de accessoires. De risico's worden gedragen door de klant vanaf de ondertekening van de leveringsbon. De klant moet dus voor de goederen zorgen en de nodige verzekeringen afsluiten. Eventuele voorschotten kunnen worden ingehouden om eventuele verliezen bij wederverkoop te dekken. Het materiaal dat wij overeenkomen "op zicht" te leveren, met een pro-forma factuur, om de klant toe te laten het te testen of het aan een mogelijke gebruiker te tonen, blijft onze absolute eigendom tot de volledige betaling van de eindfactuur.

 
 

ARTIKEL 13 : CLAUSULE INZAKE OVERDRACHT VAN VORDERINGEN

 

In geval van wederverkoop van de goederen, zelfs indien zij verwerkt zijn, die toebehoren aan de verkoper, draagt de klant hierbij aan Collin Lucy alle vorderingen over die voortvloeien uit de wederverkoop.

 

 

ARTIKEL 14 : GARANTIE

 

Tenzij anders vermeld verlenen wij een garantie van twaalf (12) maanden vanaf de levering op alle producten waarvoor wij een algemene vertegenwoordiging hebben. De overige door ons geleverde producten blijven onder garantie van de producerende fabriek of zijn importeur in België. De garantie dekt alleen de vervanging van onderdelen die als defect worden beschouwd, met uitsluiting van alle arbeidskosten en eventuele verzend- of reiskosten. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld, het is aan de dealer/installateur of de klant/gebruiker om een adequate verzekering af te sluiten. De garantie dekt geen gebreken die veroorzaakt zijn door verkeerd gebruik, installatie of aansluiting. Eveneens van de garantie uitgesloten zijn verbrandingen of beschadigingen van de wikkelingen van motoren die zonder voldoende beveiliging door middel van stroomonderbrekers of schakelaars met perfect afgestelde thermische relais worden bediend. Wij verbinden ons ertoe binnen een prioritaire termijn elk onderdeel van de geleverde apparatuur dat defect is ten gevolge van materiaal-, fabricage- of constructiefouten te herstellen of te vervangen indien de installatie door ons werd uitgevoerd. In dat geval verbindt de klant zich ertoe ons de nodige aanpassingen en vervangingen te laten uitvoeren. Vorderingen tot schadevergoeding of prijsvermindering, noch vorderingen tot ontbinding van de koop zijn ontvankelijk, tenzij wij daartoe binnen een redelijke termijn in de gelegenheid zijn gesteld. Indien derden tijdens de garantieperiode reparatie- of wijzigingswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren, vervalt de garantie automatisch (in geval van installatie door ons). Hetzelfde geldt indien de apparatuur door derden is beschadigd. Elke betalingsachterstand ontneemt de klant het recht op garantie.

In geval van een aankoop door een consument in de zin van het Wetboek van economisch recht bedraagt de wettelijke garantie voor conformiteitsgebreken voor de producten twee (2) jaar vanaf de levering van het product. Om gebruik te maken van deze garantie moet de consument op straffe van uitsluiting Collin Lucy op de hoogte brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen twee maanden na de dag waarop de klant het gebrek heeft betwist. De klant is vrijgesteld van het bewijs van het bestaan van het gebrek aan overeenstemming van het product indien dit zich binnen zes (6) maanden na de levering van de goederen voordoet.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de aankoopfactuur te bewaren, want alleen deze vormt het bewijs van de aankoopdatum van het product waarvoor de garantie geldt.
Elke tussenkomst van de klant (met inbegrip van reparaties) op het product valt niet onder de garantie. Ook een verkeerde plaatsing of een foutieve afstelling door de klant wordt nooit beschouwd als een gebrek aan overeenstemming en valt derhalve niet onder de wettelijke garantie. Collin Lucy behoudt zich het recht voor te controleren of de installatie is uitgevoerd volgens de door de fabrikant voorgeschreven regels.

In geval van niet-uitvoering is Collin Lucy niet aansprakelijk indien de niet-uitvoering van de koopovereenkomst of de slechte uitvoering ervan te wijten is aan de klant, aan een handeling van een derde die niet bij de dienstverlening betrokken is, of aan overmacht.

De partijen verbinden zich ertoe tijdens de duur van het contract de geldende wettelijke bepalingen na te leven.

Gebreken als gevolg van: gebrek aan zorg en onderhoud door de klant, onjuiste installatie van het product door de klant, schade of ongevallen veroorzaakt door de klant of een derde partij zijn uitgesloten van de garantie.

De garantie geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage van de goederen, vervoer en opslag. Bovendien is de garantie niet van toepassing indien de koper of een van zijn klanten zonder de uitdrukkelijke toestemming van ons bedrijf wijzigingen of toevoegingen aan de goederen heeft aangebracht. Onze garantie dekt geen indirecte schade, al dan niet voorzienbaar. De klant heeft geen recht op vergoeding of terugbetaling van de kosten van vervoer van de goederen, arbeids- en reiskosten of op schadevergoeding, zelfs niet in geval van schade aan personen of goederen. De vervanging van deze onderdelen is een forfaitaire vergoeding voor de dealer.

Onze garantie dekt evenmin verliezen en schade die direct of indirect verband houden met de uitgestalde of bewaarde goederen die oneetbaar zouden worden, noch de gevolgen van hun consumptie.

 

 
 

ARTIKEL 15 : INTELLECTUELE EIGENDOM EN RESPECT VOOR DE SITE

 

De Website, de inhoud ervan en alle andere materialen en elementen van de Website (met inbegrip van de bepalingen van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht en alle geldende internationale teksten) blijven de exclusieve eigendom van Collin Lucy of van de betrokken rechthebbenden. Met name is het verboden, zelfs indien technisch mogelijk, de inhoud van de site geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te downloaden, te wijzigen, aan te passen, te gebruiken, te vertalen, te verspreiden, mee te delen aan het publiek, te verhandelen of beschikbaar te stellen, voor welk doel en op welke wijze dan ook, permanent of tijdelijk, en of het nu gaat om commerciële of non-profit doeleinden.
De site en zijn inhoud mogen niet worden gebruikt op een andere manier dan uitdrukkelijk toegestaan of vereist door de navigatie op de site. Elk ongeoorloofd gebruik van de inhoud van de site kan een inbreuk op het auteursrecht vormen en aanleiding geven tot burgerlijke of strafrechtelijke vervolging en de betaling van schadevergoeding.

De site, de inhoud en de adressen worden gepubliceerd door Collin Lucy, waarvan de gegevens zijn opgenomen in artikel 1 van deze voorwaarden.

De klant gebruikt de site onder zijn eigen en uitsluitende verantwoordelijkheid.

Ondanks alle zorg die aan de samenstelling van de website is besteed, kan Collin Lucy niet instaan voor en is zij niet aansprakelijk voor schade die onder meer wordt veroorzaakt door een onderbreking, defect of fout in de functies die door de website worden aangeboden of in de verstrekte informatie, een vertraging in de werking of de overdracht of in het algemeen door een onderbreking in het functioneren van de website, een computervirus of soortgelijke technische problemen, een netwerkdefect of om welke andere reden dan ook, bij het gebruik van de website of de inhoud ervan.

Collin Lucy is vrij om de inhoud van de website onafhankelijk te beheren en kan, zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant, de toegang tot de website of een deel ervan opschorten of annuleren, de op de website beschikbare informatie en producten wijzigen, of de presentatie van de website, de structuur en de secties ervan wijzigen.

De klant verbindt zich ertoe geen enkele handeling te verrichten of na te laten die tot doel of tot gevolg heeft dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, de met de site verbonden netwerken of de servers van derden worden verstoord of onderbroken, of dat alle voorschriften en procedures van het internetnetwerk niet worden nageleefd, het gebruik van de website te hinderen, te kopiëren, te wijzigen, te interfereren met de website, het gebruik of de inhoud ervan, of de website te gebruiken voor doeleinden die onwettig zijn, verboden zijn door de voorwaarden van de AV of inbreuk maken op de rechten van Collin Lucy, of dergelijke handelingen aan te moedigen.

De klant zal het gebruik van de site door derden niet hinderen, bijvoorbeeld door te proberen toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens, wachtwoorden, of informatie te traceren over derden die toegang tot de site hebben verkregen.

De Klant zal de capaciteit of de kwetsbaarheid van de site niet testen en zal zich onthouden van elke handeling die de veiligheid of de integriteit ervan kan ondermijnen.

De klant verbindt zich ertoe Collin Lucy te vrijwaren tegen alle acties, verliezen, vorderingen, schadevergoedingen (met inbegrip van de gerechtskosten) die door een derde tegen Collin Lucy worden ingesteld in verband met of als gevolg van het oneigenlijk gebruik van de site of de producten door de klant.

 

 
 

ARTIKEL 16 : PRIVACY - VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

La présente politique de vie privée a pour objet d’informer le client de manière complète et transparente sur l’utilisation de ses données personnelles par Collin Lucy, qui entend respecter la vie privée de chaque client.

Le client est toutefois conscient qu’internet n’est pas un moyen d’information entièrement sécurité, et que par conséquent, une garantie totale quant au respect de sa vie privée et des données personnelles qu’il a transmises ne peut être assurée par Collin Lucy.

Collin Lucy s’engage à ce que la collecte et l’utilisation des données personnelles du client effectuée par elle sur le Site soit réalisée conformément aux réglementations européennes et belges en vigueur, et notamment le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données abrogeant la directive 95/46/CE (« RGPD), ainsi que la loi du 30 juillet 2108 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel. Cette réglementation est consultable dans son intégralité sur le site de l’Autorité de protection des données, à l’adresse suivante : https://www.autoriteprotectiondonnees.be.

Het doel van dit privacybeleid is de klant op een volledige en transparante manier te informeren over het gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens door Collin Lucy, die de privacy van elke klant wil respecteren.
De klant is er zich echter van bewust dat het internet geen volledig veilig medium is en dat Collin Lucy derhalve geen volledige garantie kan bieden voor de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de klant en de door hem doorgegeven persoonsgegevens.

Collin Lucy verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de verzameling en het gebruik van de persoonsgegevens van de klant door Collin Lucy op de Website worden uitgevoerd overeenkomstig de geldende Europese en Belgische regelgeving, en in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG ("RGPD"), alsook de wet van 30 juli 2108 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Dit reglement kan in zijn geheel worden geraadpleegd op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres: https://www.autoriteprotectiondonnees.be.

Collin Lucy is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en voor de in artikel 1 vermelde contactgegevens.

Alleen de persoonsgegevens die de klant vrijwillig via de website verstrekt om informatie over een product te verkrijgen, d.w.z. bij het plaatsen van een bestelling, worden door Collin Lucy verzameld, geregistreerd en opgeslagen: naam, voornaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van de klant (hierna "persoonsgegevens" genoemd).

De verwerking van de bij de bestelling van producten verzamelde persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract tussen Collin Lucy en de klant, d.w.z. de verwerking van de bestelling, de facturering, de informatie aan de klant over de bestelling, het beheer van eventuele problemen, enz. en wordt bewaard tot het verstrijken van de verjaringstermijn die van toepassing is in contractuele aangelegenheden.

Het is niet de bedoeling dat deze informatie wordt doorgegeven aan onbevoegde derden, noch wordt ze gebruikt voor commerciële doeleinden, noch wordt ze gebruikt om een statistisch profiel op te stellen van de gebruikers van de site.

De klant wordt meegedeeld dat zijn persoonsgegevens buiten de EU kunnen worden opgeslagen of doorgegeven. Deze overdracht zal echter alleen plaatsvinden naar een land dat door de Europese Commissie is erkend als een land dat een passend beschermingsniveau biedt.

De klant heeft het recht van toegang tot deze informatie onder de voorwaarden van de bovengenoemde wet, alsmede het recht om eventuele fouten in de hem betreffende gegevens te corrigeren. De klant heeft ook het recht bezwaar te maken tegen deze gegevens. Om zijn recht op toegang, rectificatie of verzet uit te oefenen, moet de klant een brief sturen naar het adres van de verkoper dat in artikel 1 van dit document wordt vermeld.
Bovendien heeft de klant de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https:/www.autoriteprotectiondonnees.be.

Om zijn werking te optimaliseren, kan de site cookies gebruiken om informatie over de sessie van de klant op te slaan. Door deze AV en het privacybeleid te aanvaarden, aanvaardt de klant het mogelijke gebruik van cookies.

Hulp nodig ?

Collin-Lucy
0032 (0)61 51 11 10
website@collin-lucy.com